Finance

לעמותתESRA  אישור ניהול תקין ואישור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה לעניין תרומה למוסד ציבורי.

אנו עובדים קשה להבטחת התנהלות חוקית, אתית, מקצועית ובשקיפות מלאה תוך שמירה על הוצאות מנהלה וכלליות לכדי מינימום.