• student
  • 20180301_084210
  • IMG_5533
  • scolarship02

קרן מלגות SBC

מלגה נוספת תמורת התנדבות לסטודנטים מהפרויקט

הצורך

הסטודנטים מפרויקט "סטודנטים בונים קהילה" מגיעים פעמים רבות ממשפחות מעוטות יכולת ווזקוקים לתמיכה כספית על מנת להמשיך בלימודים. היות והם מקדישים את רוב זמנם לעבודה במסגרת הפרויקט, אין להם אפשרות לגייס כספים בדרכים אחרות.

הפתרון

החל מהשנה השנייה להשתתפותם בפרויקט "סטודנטים בונים קהילה" , סטודנטים המשקיעים שעות נוספות בהעשרה נוספת לקהילה – ומרביתם עושים זאת – זוכים למלגה.

השיטה

לאחר שנת עבודה מלאה בפרויקט "סטודנטים בונים קהילה", הסטודנטים רשאים להגיש בקשה לקבלת מלגה נוספת. בתמורה עליהם להתחייב להשקיע 3 שעות נוספות של מעורבות בקהילה בכל שבוע.    

המשתתפים

סטודנטים מפרויקט "סטודנטים בונים קהילה", החל מהשנה השנייה בפרויקט.

מיקום

נתניה

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website