• student
  • scolarship01
  • scolarship02

קרן המלגות ע"ש מרל גוטמן

מלגת מחקר באנגלית בתחום ההתנדבות בישראל

 הגישו בקשה כעת

הצורך

החינוך להתנדבות והמודעות לנושא עולה בשנים האחרונות והופכת לנדבך משמעותי בחברה, אך לא קיימים מספיק מחקרים רלוונטיים בתחום.

הפתרון

מלגה לסטודנט אשר יבצע מחקר משמעותי בתחום. 

השיטה

ביצוע עבודת המחקר במהלך של עד שנתיים. העבודה תיכתב בשפה האנגלית. בניית המחקר תעשה בתאום יועץ מקצועי מטעם הקרן אשר ילווה את הסטודנט לאורך כל שלבי המחקר.

משתתפים

סטודנט המעוניין לבצע מחקר בנושא ההתנדבות בישראל.

מיקום

ברחבי הארץ

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website